top of page

Sakala graha Bala ninne

Mudduswami Dikshitar
Ragam- Sanmukhapriya
Talam- Rupakam

bottom of page